Professionelen in stralingsbescherming

RPE - Radiation Protection Expert - (Stralingsbeschermingsdeskundige - erkend deskundige in de fysische controle)

Persoon die de noodzakelijke kennis bezit en de nodige opleiding heeft genoten, in het bijzonder om de risico's verbonden aan een blootstelling aan ioniserende straling te kunnen evalueren en om advies te kunnen geven ter waarborging van een doelmatige bescherming van personen en een juiste werking van beschermingsmiddelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 van het ARBIS

De deskundigen erkend in de fysische controle worden door het Agentschap erkend volgens de procedure beschreven in artikel 73 van het ARBIS.

RPO - Radiation Protection Officer - (Agent voor de stralingsbescherming)

Persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor een bepaalde soort handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming of om deze maatregelen ten uitvoer te leggen.

De opleidingsvereisten van de agent voor de stralingsbescherming staan beschreven in het Technisch reglement van het FANC (6 oktober 2020).

Occupational Health Physician - (Arbeidsarts)

Arbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op beroepshalve blootgestelde werknemers. De arbeidsartsen worden door het Agentschap erkend volgens de procedure beschreven in artikel 75 van het ARBIS.

MPE - Medical Physics Expert - (Erkend deskundige in de medische stralingsfysica)

Een persoon die de kennis, opleiding en ervaring heeft om op te treden of advies te geven in aangelegenheden gerelateerd aan stralingsfysica toegepast op medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen, en wiens bevoegdheid hiertoe erkend werd door het Agentschap. 

De deskundigen erkend in de medische stralingsfysica worden door het Agentschap erkend volgens de procedure beschreven in afdeling 8 van het Besluit Medische Toepassingen (KB 13 februari 2020). De organisatie van de dienst medische stralingsfysica, evenals de taken met betrekking tot de medische stralingsfysica staan beschreven in afdeling 5 van het Besluit Medische Toepassingen (KB 13 februari 2020)

Zie ook de Belgische vereniging voor ziekenhuisfysici (BVZF).

Assistent medische stralingsfysica

Persoon aan wie de erkende deskundige in de medische stralingsfysica taken op vlak van medische stralingsfysica kan delegeren. De opleidingsvoorwaarden voor de assistent in de medische stralingsfysica staan beschreven in afdeling 8, onderafdeling 2 van het Besluit Medische Toepassingen (KB 13 februari 2020).