• BVS-ABR Scientific meeting on the Belgian transposition of the EU Basic Safety Standards Directive

  BVS-ABR

  HGR-CSS (FOD Volksgezondheid - SPF Santé Publique) Eurostation II Victor Hortaplein 40 Brussel

  -version français ci-dessous-

  Op 20/10/2017 organiseert onze Vereniging een wetenschappelijke vergadering over het thema van de Belgische transpositie EU Richtlijn Basisnormen. De omzetting van deze Richtlijn moet gebeuren voor 6 Februari 2018; op die datum moeten in België de “nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen” in werking zijn getreden om aan deze richtlijn te voldoen. Ten laatste drie maand eerder moet België een ontwerp van omzetting in Belgisch recht aan de Europese Commissie overmaken, zonder afbreuk te doen aan de nationale procedures voor raadpleging en voor overleg in de wetgevende instellingen.

  De datum van het seminarie ligt dus in de buurt van de dag waarop de nationale overheid, FANC, dit ontwerp zal overmaken, wat enerzijds betekent dat de teksten klaar moeten zijn en anderzijds dat er geen ruimte is om deze nog op het laatste ogenblik te wijzigen. Het seminarie beoogt dus in de eerste plaats het verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de belangrijkste wijzigingen die hen wachten, maar een grondige discussie moet duidelijk maken welke doel de wetgever heeft nagestreefd en vermijden dat er misverstanden ontstaan.


  Notre Association projette le 20/10/2017 un séminaire scientifique sur le thème de la mise en œuvre en Belgique des nouvelles dispositions de la Directive Euratom « Normes de Base ». La transposition de cette Directive est due le 6 février 2018 ; à cette date la Belgique devra avoir mis « en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ». Au plus tard trois mois avant cette date la Belgique devra transmettre à la Commission européenne le projet de transposition en droit belge, sans préjudice aux procédures nationales de consultation et de délibération au sein des institutions législatives.

  La date du séminaire est donc très proche à celle ou l’autorité nationale AFCN devra communique ce projet, ce qui veut dire d’une part que les textes seront bien établis, d’autre part qu’il n’y a pas de marge pour amender le texte en dernière minute. Le séminaire vise donc en premier lieu l’information des parties prenantes sur les principales modifications qui les attendent, tout en permettant une discussion approfondie qui pourra clarifier les buts poursuivis et éviter des malentendus.

  Programme:- programma

  13h30: Introduction - introductie CSS-HGR
  13h40: Bienvenue et introduction - welkom en introductie - Augustin Janssens
  13h55: Aperçu général de la mise en œuvre en Belgique de la nouvelle Directive Euratom -Algemene voorstelling van de Belgische toepassing van de Euratom Richtlijn – Annie Vanderlinck
  14h30: Expérience avec le contrôle règlementaire des pratiques faisant intervenir des produits de consommation - Ervaring met de regelgeving op handelingen met consumptiegoederen – Jurgen Claes
  14h45 : Avis ABR sur le contrôle physique - Advies van BVS over de fysische contrôle - J.P. Samain
  15h10: Révision du Contrôle Physique en Belgique (notamment RPE/RPO) - Herziening van de Fysische Controle in België (in het bijzonder RPE/RPO) - Jolien Berlamont
  15h30: Café - koffie
  15h45: Harmonisation de l’application des dispositions concernant le Radon - Harmonisatie van de toepassing van de nieuwe beschikkingen over Radon - Boris DeHandschutter
  16h10: Coordination entre pays voisins pour la réponse en cas d’urgence radiologique - Coördinatie tussen naburige landen van de beschermingsmaatregelen in een noodsituatie (HERCA WENRA approach) - Hans De Neef
  16h25: Discussion générale - Algemene discussie
  17h10: Clôture - afsluiting

  20-10-2017 20-10-2017 Europe/Brussels BVS-ABR Scientific meeting on the Belgian transposition of the EU Basic Safety Standards Directive Nouvel Arrêté Royal - nieuw Koninklijk Besluit (ARBIS-RGPRI) New Royal Decree HGR-CSS (FOD Volksgezondheid - SPF Santé Publique) Eurostation II Victor Hortaplein 40 Brussel BVS-ABR