• Registreer u nu en draag bij aan de wetenschappelijke vergadering over het nieuwe ARBIS !

  Op 20/10/2017 organiseert onze Vereniging een wetenschappelijke vergadering over de Belgische transpositie EU Richtlijn Basisnormen. De omzetting van deze Richtlijn moet gebeuren voor 6 Februari 2018; op die datum moeten in België de “nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen” in werking zijn getreden om aan deze richtlijn te voldoen. Ten laatste drie maand eerder moet België een ontwerp van omzetting in Belgisch recht aan de Europese Commissie overmaken, zonder afbreuk te doen aan de nationale procedures voor raadpleging en voor overleg in de wetgevende instellingen.

  De datum van het seminarie ligt dus in de buurt van de dag waarop de nationale overheid, FANC, dit ontwerp zal overmaken, wat enerzijds betekent dat de teksten klaar moeten zijn en anderzijds dat er geen ruimte is om deze nog op het laatste ogenblik te wijzigen. Het seminarie beoogt dus in de eerste plaats het verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de belangrijkste wijzigingen die hen wachten, maar een grondige discussie moet duidelijk maken welke doel de wetgever heeft nagestreefd en vermijden dat er misverstanden ontstaan.

  Het is niet mogelijk om in één namiddag alle onderwerpen te behandelen. Sommige zijn reeds het onderwerp geweest van eerdere seminaries (bij voorbeeld de NORM-industrieën, de medische toepassingen) zodat deze thema’s niet opnieuw aan bod moeten komen. Hieronder staan de thema’s die werden weerhouden:

  1. Algemene voorstelling van de Belgische toepassing van de Euratom Richtlijn
  2. Ervaring met de regelgeving op handelingen met consumptiegoederen
  3. Herziening van de Fysische Controle in België (in het bijzonder RPE/RPO)
  4. Harmonisatie van de toepassing van de nieuwe beschikkingen over Radon
  5. Coördinatie tussen naburige landen van de beschermingsmaatregelen in een noodsituatie

  De Directeur-Generaal van FANC heeft de volledige steun toegezegd van het Agentschap om de presentaties te verzekeren en om deel te nemen aan de discussies.

  BVS wil zijn leden nauw betrekken bij de discussie van zowel bovenstaande thema’s als van mogelijke verdere punten die niet specifiek behandeld worden maar zullen deel uitmaken van de algemene presentatie. We nodigen u daarom uit om blijk te geven van uw interesse, om specifieke vragen te stellen of specifieke aandachtspunten naar voor te brengen, en in dat geval bereid te zijn om uw standpunt of vragen samen te vatten in een slide (één bladzijde). BVS heeft eerder een advies gegeven over het thema van de Fysische Controle, en dit standpunt zal worden toegelicht door een lid van het Bureau.

  Gelieve u te registreren voor deze wetenschappelijke vergadering.

 • INFORMATIE